Τετάρτη, 18 Ιουλίου 2012


Ἅπαξ, ἀδελφέ, ὁ Θεός φυλάξῃ τὴν ἀγάπην.
Τὸ φυλάξαι τὴν συνείδησιν τοῦ πλησίον τίκτει τὴν ταπεινοφροσύνην.

Ἅπαξ, ἀδελφέ, ὁ Θεός φυλάξῃ τὴν ἀγάπην.
Οὐδέποτε ἔβαλον τὸ θέλημά μου ἔμπροσθεν τοῦ ἀδελφοῦ μου.

Ἅπαξ, ἀδελφέ, ὁ Θεός φυλάξῃ τὴν ἀγάπην.
Φεῦγε τὰ ἀνθρὠπινα καὶ σὠζῃ.

Ἅπαξ, ἀδελφέ, ὁ Θεός φυλάξῃ τὴν ἀγάπην.
Ἀλλήλων τὰ βάρη βαστάζετε καὶ οὕτως ἀναπληρώσατε τὸν Νόμον τοῦ Χριστοῦ.

Ἀββᾶς Δωρόθεος.-