Σάββατο, 14 Απριλίου 2012


"Βασιλεύει, ἀλλ' οὐκ αἰωνίζει, ᾍδης τοῦ γένους τῶν βροτῶν·
σὺ γὰρ τεθεὶς ἐν τάφῳ, Κραταιέ
ζωαρχικῇ παλάμῃ, τὰ τοῦ θανάτου, κλεῖθρα διεσπάραξας,
καὶ ἐκήρυξας τοῖς ἀπ' αἰῶνος ἐκεῖ καθεύδουσι λύτρωσιν ἀψευδῆ,
Σῶτερ, γεγονὼς νεκρῶν πρωτότοκος."
εκ της ς' ωδης του κανόνος του όρθρου του Μεγάλου Σαββάτου


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου