Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2012Μορφὴν ἀναλλοιώτως ἀνθρωπίνην προσέλαβες,
Θεὸς ὢν κατ' οὐσίαν,
πολυεύσπλαγχνε Κύριε·
καὶ Νόμον ἐκπληρῶν,
περιτομήν θελήσει καταδέχῃ σαρκικήν,
ὅπως παύσῃς τὰ σκιώδη,
καὶ περιέλῃς τὸ κάλυμμα τῶν παθῶν ἡμῶν.
Δόξα τῇ ἀγαθότητι τῇ σῇ,
δόξᾳ τῇ εὐσπλαγχνίᾳ σου,
δόξα τῇ ἀνεκφράστῳ Λόγε συγκαταβάσει σου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου