Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2012Τὸ μόνο ποὺ θέλω εἶναι νὰ εἶμαι ἄνθρωπος χωρὶς ἐπίθετο. Δὲν ξέρω ἄν θὰ τὰ καταφέρω ὅλο τὸ ζήτημα εἶναι πῶς ν’ ἀπογυμνωθεῖ κανείς.


Γιῶργος Σεφέρης, Μέρες Β’ , σελ.59


Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2012Μορφὴν ἀναλλοιώτως ἀνθρωπίνην προσέλαβες,
Θεὸς ὢν κατ' οὐσίαν,
πολυεύσπλαγχνε Κύριε·
καὶ Νόμον ἐκπληρῶν,
περιτομήν θελήσει καταδέχῃ σαρκικήν,
ὅπως παύσῃς τὰ σκιώδη,
καὶ περιέλῃς τὸ κάλυμμα τῶν παθῶν ἡμῶν.
Δόξα τῇ ἀγαθότητι τῇ σῇ,
δόξᾳ τῇ εὐσπλαγχνίᾳ σου,
δόξα τῇ ἀνεκφράστῳ Λόγε συγκαταβάσει σου.