Σάββατο, 11 Δεκεμβρίου 2010

Ὕμνοι Χριστουγέννων-ἡμέρα 27η.


Σπηλαίῳ παρῴκησας Χριστὲ ὁ Θεός,
φάτνη ὑπεδέξατο,
Ποιμένες δὲ καὶ Μάγοι προσεκύνησαν.
Τότε δή τῶν Προφητῶν ἐπληροῦτο τὸ κήρυγμα˙
καὶ Ἀγγέλων αἱ Δυνάμεις ἐκραύγαζον, βοῶσαι καὶ λέγουσαι˙
Δόξα τῇ συγκαταβάσει σου,
μόνε Φιλάνθρωπε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου