Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου 2010

Ὕμνοι Χριστουγέννων-ἡμέρα 22η.


Τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ γεννηθέντος

ἐν Βηθλεέμ τῆς Ἰουδαίας,

ἐξ Ἀνατολών ἐλθόντες Μάγοι,

προσεκύνησαν Θεὸν ἐνανθρωπήσαντα.

Καὶ τοὺς θησαυροὺς αὐτῶν προθύμως ἀνοίξαντες,

δῶρα τίμια προσέφερον˙

δόκιμον χρυσόν,

ὡς Βασιλεῖ τῶν αἰώνων,

καὶ λίβανον ὡς Θεῷ τῶν ὅλων,

ὡς τριημέρῳ δὲ νεκρῷ, σμύρναν τῷ ἀθανάτῳ.

Πάντα τὰ ἔθνη,

δεῦτε προσκυνήσωμεν τῷ τεχθέντι,

σῶσαι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου