Σάββατο, 6 Νοεμβρίου 2010

Κλίμακος ανάγνωσμα


Γίνου σπουδαῖος ψυχῇ, μηδόλως σώματι τοῦτο ἐμφαίνων˙

μὴ σχήματι˙ μὴ λόγω˙ μὴ αἰνίγματι˙

καὶ τοῦτο εἵπερ τοῦ ἐξουδενεῖν τὸν πλησίον πέπαυσαι˙

εἰ δὲ πρόχειρος εἰς τοῦτο καθέστηκας,

γίνου τοῖς ἀδελφοῖς σου ὅμοιος καὶ μὴ τῇ οἰήσει ἀνόμοιος.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου