Τρίτη, 23 Νοεμβρίου 2010

Ὕμνοι Χριστουγέννων-ἡμέρα 9η.


Σήμερον γεννᾶται ἐκ Παρθένου,

ὁ δρακὶ τὴν πᾶσαν ἔχων κτίσιν.

Ῥάκη, καθάπερ βροτὸς σπαργανοῦται,

ὁ τῇ οὐσία ἀναφής.

Θεὸς ἐν φάτνῃ ἀνακλίνεται,

ὁ στερεώσας τοὺς οὐρανοὺς πάλαι κατ’ ἀρχάς.

Ἐκ μαζῶν γάλα τρέφεται,

ὁ έν τῇ ἐρήμῳ μάννα ὀμβρήσας τῷ Λαῷ.

Μάγους προσκαλεῖται,

ὁ Νυμφίος τῆς Ἐκκλησίας.

Δῶρα τούτων αἴρει,

ὁ Υἱός τῆς Παρθένου.

Προσκυνοῦμέν Σου τὴν Γένναν Χριστέ.

Δεῖξον ἡμῖν καὶ τὰ θεῖά Σου Θεοφάνεια.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου