Κυριακή, 21 Νοεμβρίου 2010

Ὕμνοι Χριστουγέννων-ἡμέρα 7η.


Δεῦτε Χριστοφόροι λαοί,

κατίδωμεν θαῦμα,

πᾶσαν ἔννοιαν ἐκπλήττον καὶ συνέχον˙

καὶ εὐσεβῶς προσκυνοῦντες

πίστει ἀνυμνήσωμεν.

Σήμερον πρὸς τὴν Βηθλεὲμ

ἐγκυμονοῦσα Κόρη παραγίνεται,

τοῦ γεννῆσαι τὸν Κύριον,

χοροὶ δὲ Ἀγγέλων προτρέχουσι.

Καὶ ταῦτα βλέπων ἐβόα Ἰωσὴφ ὁ Μνήστωρ˙

Τι τὸ ἐν σοὶ ξένον μυστήριον Παρθένε,

καὶ πῶς μέλλεις λοχεῦσαι,

ἡ ἀπειρόζυγος Δάμαλις;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου