Σάββατο, 20 Νοεμβρίου 2010

Ὕμνοι Χριστουγέννων-ἡμέρα 6η.


Ἄκουε οὐρανὲ καὶ ἐνωτίζου ἡ γῆ˙

σαλευθήτω τὰ θεμέλια,

ἐπιλαβέτω τρόμος τὰ καταχθόνια˙

ὅτι ὁ Θεός τε καὶ Κτίστης σαρκὸς εἰσέδυ πλάσιν,

καὶ ὁ κραταιᾷ κτίσας χειρὶ τὴν κτίσιν,

σπλάγχνον ὁρᾶται πλάσματος.

Ὢ βάθος πλούτου καὶ σοφίας καὶ γνώσεως Θεοῦ!

Ὡς ἀνεξερεύνητα τὰ κρίματα αὐτοῦ

καὶ ἀνεξιχνίαστοι αἱ ὁδοὶ αὐτοῦ!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου