Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου 2010

Ὕμνοι Χριστουγέννων-ἡμέρα 5η.

Δεῦτε πιστοὶ ἐπαρθῶμεν ἐνθέως

καὶ κατίδωμεν συγκατάβασιν θεϊκὴν ἄνωθεν

ἐν Βηθλεέμ πρὸς ἡμᾶς ἐμφανῶς.

Καὶ νοῦν καθαρθέντες,

τῷ βίῳ προσενέγκωμεν, ἀρετὰς ἀντὶ μύρου,

προευτρεπίζοντες πιστῶς τῶν Γενεθλίων τὰς εἰσόδους,

ἐπὶ τῶν ψυχικῶν θησαυρισμάτων, κράζοντες˙

Ἐν ὑψίστοις δόξα Θεῷ τῷ ἐν Τριάδι,

δι̉ οὗ ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία ἐπεφάνη,

τὸν Ἀδὰμ ἐκλυτρώσασθαι τῆς ἀρχεγόνου ἀρᾶς,

ὡς φιλάνθρωπος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου