Τετάρτη, 17 Νοεμβρίου 2010

Ὕμνοι Χριστουγέννων-ἡμέρα 2η.


Οὗτος ὁ Θεός ἡμῶν,

οὐ λογισθήσεται ἕτερος πρὸς αὐτόν,

ὁ τεχθεὶς ἐκ Παρθένου, καὶ τοῖς ἀνθρώποις συναναστραφείς.

Φάτνῃ πενιχρᾷ, Υἱὸς Μονογενής, κείμενος ὁρᾶται βροτός.

Καὶ σπαργάνοις πλέκεται ὁ τῆς δόξης Κύριος.

Καὶ μάγους ἀστὴρ μηνύει εἰς αὐτοῦ προσκύνησιν.

Καὶ ἡμεῖς μελωδοῦμεν,

Τριὰς Ἁγία, σῶσον τὰς ψυχάς ἡμῶν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου