Κυριακή, 28 Νοεμβρίου 2010

Ὕμνοι Χριστουγέννων-ἡμέρα 14η.


Αὐγούστου μοναρχήσαντος ἐπὶ τῆς γῆς,

ἡ πολυαρχία τῶν ἀνθρώπων ἐπαύσατο˙

καὶ σοῦ ένανθρωπήσαντος ἐκ τῆς Ἁγνῆς,

ἡ πολυθεΐα τῶν εἰδώλων κατήργηται.

Ὑπὸ μίαν βασιλείαν ἐγκόσμιον

αἱ πόλεις γεγένηνται,

καὶ εἰς μίαν Δεσποτείαν Θεότητος,

τὰ ἔθνη ἐπίστευσαν.

Ἀπεγράφησαν οἱ λαοὶ τῷ δόγματι τοῦ Καίσαρος˙

ἐπεγράφημεν οἱ πιστοί, ὀνόματι Θεότητος,

σοῦ, τοῦ ἐναθρωπήσαντος Θεοῦ ἡμῶν.

Μέγα σου τὸ ἔλεος, δόξα σοι.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου