Σάββατο, 27 Νοεμβρίου 2010

Ὕμνοι Χριστουγέννων-ἡμέρα 13η.

Τί σοι προσενέγκωμεν, Χριστέ,

ὅτι ὤφθης ἐπὶ γῆς ὡς ἄνθρωπος δι’ἡμᾶς;

Ἕκαστον γὰρ τῶν ὑπὸ σοῦ γενομένων κτισμάτων

τὴν εὐχαριστίαν σοὶ προσάγει˙

οἱ Ἄγγελοι τὸν ὕμνον,

οἱ οὐρανοὶ τὸν Ἀστέρα,

οἱ Μάγοι τὰ δῶρα,

οἱ Ποιμένες τὸ θαῦμα,

ἡ γῆ τὸ Σπήλαιον,

ἡ ἔρημος τὴν Φάτνην,

ἡμεῖς δὲ Μητέρα Παρθένον.

Ὁ πρὸ αἰώνων Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου