Παρασκευή, 26 Νοεμβρίου 2010

Ὕμνοι Χριστουγέννων-ἡμέρα 12η.


Ἡ Βασιλεία σου Χριστὲ ὁ Θεός,

Βασιλεία πάντων τῶν αἰώνων,

καὶ ἡ Δεσποτεία σου έν πάσῃ γενεὰ καὶ γενεά.

Ὁ σαρκωθεὶς ἐκ Πνεύματος ἁγίου

καὶ ἐκ τῆς Ἀειπαρθένου Μαρίας ἐνανθρωπήσας,

φῶς ἡμῖν ἔλαμψας Χριστὲ ὁ Θεός, τῇ σῇ παρουσίᾳ˙

φῶς ἐκ φωτός, τοῦ Πατρὸς τὸ ἀπαύγασμα,

πᾶσαν κτῖσιν ἐφαίδρυνας.

Πᾶσα πνοὴ αἰνεῖ Σε,

τὸν χαρακτῆρα τῆς δόξης τοῦ Πατρός.

Ὁ ὤν καὶ προὼν καὶ ἐκλάμψας ἐκ Παρθένου Θεός,

ἐλέησον ἡμᾶς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου