Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2010

Ὕμνοι Χριστουγέννων-ἡμέρα 10η.

Δεῦτε ἀγαλλιασώμεθα τῷ Κυρίῳ,

τὸ παρὸν μυστήριον ἐκδιηγούμενοι.

Τὸ μεσότοιχον τοῦ φραγμοῦ διαλέλυται,

ἡ φλογίνη ῥομφαία τὰ νῶτα δίδωσι,

καὶ τὰ Χερουβεὶμ παραχωρεῖ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς.

Κἀγὼ τοὺ παραδείσου τῆς τρυφῆς μεταλαμβάνω,

οὗ προεξεβλήθην διὰ τῆς παρακοῆς.

Ἡ γὰρ ἀπαῤῥάλακτος εἰκὼν τοῦ Πατρός,

ὁ χαρακτὴρ τῆς ἀϊδιότητος Αὐτοῦ,

μορφὴν δούλου λαμβάνει,

ἐξ Ἀπειρογάμου Μητρὸς προελθών,

οὐ τροπὴν ὑπομείνας˙

ὅ γὰρ ἤν διέμεινε, Θεὸς ὤν ἀληθινός.

Καὶ ὅ οὐκ ἤν προσέλαβεν,

ἄνθρωπος γενόμενος διὰ φιλανθρωπίαν.

Αὐτῷ βοήσωμεν,

Ὁ τεχθεὶς ἐκ Παρθένου Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου