Τρίτη, 16 Νοεμβρίου 2010

Ὕμνοι Χριστουγέννων-ἡμέρα 1η.


Σπηλαιον εὐτρεπίζου˙

ἡ Ἀμνὰς γὰρ ἥκει,

ἔμβρυον φέρουσα Χριστόν.

Φάτνη δὲ ὑποδέχου

τὸν τῷ λόγῳ λύσαντα

τῆς ἀλόγου πράξεως ἡμᾶς τοὺς γηγενεῖς.

Ποιμένες ἀγραυλοῦντες,

μαρτυρεῖτε θαῦμα τὸ φρικτόν˙

καὶ Μάγοι ἐκ Περσίδος,

χρυσόν καὶ λίβανον καὶ σμύρναν

τῷ Βασιλεῖ προσάξατε˙

ὅτι ὤφθη Κύριος ἐκ Παρθένου Μητρός˙

ὅνπερ καὶ κύψασα δουλικῶς ἡ Μήτηρ προσεκύνησε.

Καὶ προσεφθέγξατο τῷ ἐν ἀγκάλαις αύτῆς˙

Πῶς ἐνεσπάρης μοι, ἤ πῶς μοι ἐνεφύης,

ὁ Λυτρωτής μου καὶ Θεός;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου