Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου 2010

μη παραδίδεσαι εις ρέμβην θλίψεως
Σε συμβουλεύω να μη παραδίδεσαι εις ρέμβην θλίψεως (μελαγχολίαν) διότι τούτο πλήττει μεγάλως τας καρδίας των αδελφών. Ο μισθός σου θα είναι μέγας εάν γίνεσαι ταίς αδελφαίς ευφροσύνης πρόξενος. Τούτο σοι το συμβουλεύω διότι και εγώ τούτο έχω ως αρχήν εν τω βίω μου. Τούτο θέλω να έχωσιν ως αρχήν και αι μαθήτριαί μου. Όταν ευφραίνεις την καρδίαν του πλησίον σου, πολλώ μάλλον της αδελφής, της στερηθείσης των πάντων και απεκδεχομένης παρά σου μόνης πνευματικήν ευφροσύνην, τότε έσο βεβαία ότι ευαρεσκείς τω Θεώ πολλώ μάλλον ή εάν μακράς ποιείς προσευχάς και μεγάλας νηστείας.


Άγιος Νεκτάριος
από Επιστολή προς την πνευματική του θυγατέρα Ξένη Μοναχή