Κυριακή, 1 Αυγούστου 2010

Άγιος Συμεών ο νέος Θεόλογος - Ερωτικά Τετράστιχα


Πῶς καί πῦρ ὑπάρχεις βλύζον,

πῶς καί ὕδωρ εἶς δροσίζον,

πῶς καί καίεις καί γλυκαίνεις,

πῶς φθοράν ἐξαφανίζεις;


Πῶς θεούς ποιεῖς ἀνθρώπους,

πῶς τό σκότος φῶς ἐργάζῃ,

πῶς ἀνάγεις ἐκ τοῦ ᾅδου,

πῶς θνητούς ἐξαφθαρτίζεις;


Πῶς πρός φῶς τό σκότος ἕλκεις,

πῶς τήν νύκτα περιδράσσῃ,

πῶς καρδίαν περιλάμπεις,

πῶς με ὅλον μεταβάλλεις;


Πῶς ἑνοῦσαι τοῖς ἀνθρώποις,

πῶς υἱούς Θεοῦ ἐργάζῃ,

πῶς ἐκκαίεις σου τῷ πόθῳ,

πῶς τιτρώσκεις ἄνευ ξίφους;


Πῶς ἀνέχῃ, πῶς βαστάζεις,

πῶς εὐθύς οὐκ ἀποδίδως,

πῶς ὑπάρχων ἔξω πάντων

βλέπεις πάντων τά πρακτέα;Πῶς μακράν ἡμῶν τυγχάνων

καθορᾷς ἑκάστου πρᾶξιν;

Δός ὑπομονήν σοῖς δούλοις,

μή καλύψῃ τούτους θλῖψις!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου