Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2010

Άγιος Γέροντας Ιουστίνος Πόποβιτς

14 Ιουνίου 2010 : Πρώτος εορτασμός της μνήμης του Αγίου
Τροπάριον τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Ἰουστίνου

Ἦχος πλ. δ΄Ὀρθοδοξίας τὸ γλυκὺ

καὶ νεκταρῶδες, Πάτερ, ἀμάγαλμα,

μετοχετεύσας τῶν πιστῶν

ἐν ταῖς καρδίαις ὥσπερ θησαύρισμα,

τῷ βίῳ καὶ ταῖς ἀρεταῖς,

βιβλίον ζῶν τοῦ Πνεύματος δέδειξαι,

Ἰουστῖνε θεόσοφε˙ ἱκετευε διὰ παντός

ἐλλογωθῆναι τοὺς ὑμνούντάς σε.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου