Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2010

Ἀφιέρωμα: ΚΛΙΜΑΞ.Τετάρτη, Α΄ Νηστειῶν. Ἐκ τοῦ Γ΄ Λόγου , Περί Ξενιτείας.

• Ξενιτεία ἐστιν, ἀπαρρησίαστον ἦθος, ἄγνωστος σοφία, ἀδημοσίευτος σύνεσις, ἀπόκρυφος βίος, ἀθεώρητος σκοπός, ἀφανὴς λογισμός, εὐτελείας ὄρεξις, στενοχωρίας ἐπιθυμία, πόθου θείου ὑπόθεσις, ἔρωτος πλῆθος, κενοδοξίας ἄρνησις, σιωπῆς βυθός.

• Δεξάμενος φλόγα, τρέχε˙ οὐ γὰρ γινώσκεις πότε σβέννυται καὶ ἐν σκοτίᾳ σὲ καταλείψει.

• Ὁ ξενιτεύσας διὰ τὸν Κύριον, οὐκέτι σχέσεις ἔσχηκεν˙ ἵνα μὴ φανῇ διὰ πάθη πλαζόμενος. Ὁ κόσμου ξενιτεύων, μηκέτι κόσμου προσψαύσῃ˙ πεφύκασι γὰρ τὰ πάθη φιλεπίστροφα εἶναι.

• Ἀπόφευγε ὡς ἀπὸ μάστιγος τοὺς τῶν πτωμάτων τόπους. Καρποῦ γὰρ μὴ παρόντος, οὐ συχνῶς ὀρεγόμεθα.

• Μὴ τὴν γυναῖκα, ἀλλ’ αὐτὸν τὸν Λώτ μιμεῖσθαι σπουδάσωμεν˙ ψυχὴ γὰρ στραφεῖσα ὄθεν ἐξῆλθε, ὡς τὸ ἅλας μωρανθήσεται, καὶ ἀκίνητος μενεῖ τοῦ λοιπού.

• Φεῦγε Αἴγυπτον ἀμεταστρεπτί˙ αἱ γὰρ στραφεῖσαι καρδίαι ἐκεῖ, τὴν γῆν τῆς ἀπαθείας Ἰερουσαλὴμ οὐκ ἐθεάσαντο.

• Καλὸν λυπῆσαι γονεῖς καὶ μὴ Κύριον. Ὁ μὲν γὰρ ἔπλασέ τε καὶ ἔσωσεν˙ οἱ δὲ πολλάκις οὕς ἠγάπησαν ἀπώλεσαν καὶ τῇ κολάσει παρέδωκαν.

• Ἔστω σοι πατήρ, ὁ πρὸς τὸ φορτίον τῶν ἁμαρτημάτων συγκοπιάσαι δυνάμενος καὶ βουλόμενος˙ μήτηρ δὲ ἡ κατάνυξις, ἡ ἀποπλῦναί σε τοῦ ρύπου ἰσχύουσα˙ ἀδελφός δε, ὁ πρὸς τὸν δρόμον τὸν ἄνω συμπονῶν καὶ συναμιλλώμενος˙ κτῆσαι σύμβιον ἀναπόσπαστον, μνήμη θανάτου˙ τέκνα δε σου φίλτατα ἔστωσαν, στεναγμοὶ καρδίας˙ δοῦλον κτῆσαι, σὸν σῶμα˙ φίλους δε, τὰς ἁγίας δυνάμεις, αἵτινες ἐν καιρῷ ἐξόδου ὠφελῆσαί σε δύνανται, ἐὰν φίλοι σου γένωνται˙ αὕτη ἡ γενεὰ ζητούντων τὸν Κύριον.

• Ὅρα, ὅρα, μή πως ὑδάτων σοι πάντα συμπεπληρωμένα φανῇ, τὴν προσπάθειαν τῶν οἰκείων σου ἀγαπῶντι, καὶ τῷ κατακλυσμῷ τῆς φιλοκοσμίας συναπέλθῃς. Μὴ οἰκτειρήσῃς γονέων καὶ φίλων δάκρυα˙ εἰ δὲ μὴ αίωνίως μέλλεις δακρύειν.

• Ὁπόταν σὲ περικυκλώσωσιν ὥσπερ μέλισσαι, μᾶλλον δὲ σφῆκες, θρῆνον οἱ ἴδιοι ποιούμενοι ἐπὶ σοι, συντόμως πρὸς τὸν σὸν θάνατον καὶ τὰς πράξεις τὸ τῆς ψυχῆς ὄμμα ἀμεταστρέπτως ἀτένισον, ἵνα πόνον πόνῳ δυνηθῇς ἀποπέμψασθαι.

• Ἡ τῶν τόπων ἡμῶν ἀναχώρησις ἔστω πρὸς τὰ ἀπαρακλητικώτερα καὶ ἀκενοδοξότερα μέρη. Εἰ δε μη, μετὰ πάθους πετόμεθα.

• Ὁ τῆς ἀγάπης νόμος καὶ πρὸς τὰ ὑπὲρ δύναμιν ἐκβιαστής.

Ὁ τρίτος Τριάδος ἰσάριθμος δρόμος˙ ὁ ἐπιβεβηκώς,
μὴ περιβλέψῃ δεξιὰ ἤ ἀριστερά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου