Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2010

Ἀφιέρωμα: ΚΛΙΜΑΞ.Τρίτη, Α΄ Νηστειῶν. Ἐκ τοῦ Β΄ Λόγου , Περί Ἀπροσπαθείας.


• Πρόσχωμεν ἑαυτοῖς, μὴ ποτε τὴν στενὴν καὶ τεθλιμμένην λέγοντες ὁδεύειν ὁδόν, τὴν πλατεῖαν καὶ εὐρύχωρον κατέχοντες, ἐπλανήθημεν.

Στενὴν ὁδὸν ἐμφανίσει σοι

θλῖψις κοιλίας
στάσις παννύχιος
μέτρον ὕδατος
ἄρτου ἔνδεια
ἀτιμίας πόμα καθάρσιον
μυκτηρισμοί
καταγέλωτες
ἐμπαιγμοί
ἐκκοπὴ θελημάτων οἰκείων
προσκρούσεων ὑπομονή
περιφρονήσεως ἀγογγυσία
ὕβρεων βία
ἀδικούμενον ὑπομένειν ἰσχυρῶς
καταλαλούμενον μὴ ἀγανακτεῖν
ἐξουθενούμενον μὴ ὀργίζεσθαι
κατακρινόμενον ταπεινοῦσθαι

• Οὐδεὶς ἐν τῷ οὐρανίῳ νυμφῶνι στεφανηφορῶν εἰσελεύσεται, εἰ μὴ τὴν πρώτην καὶ δευτέραν καὶ τρίτην ἀποταγὴν ἀποταξάμενος˙ λέγω δή, τὴν πάντων τῶν πραγμάτων καὶ ἀνθρώπων καὶ γονέων˙ καὶ τὴν ἐκκοπὴν τοῦ ἰδίου θελήματος˙ καὶ τρίτην ἀποταγὴν τῆς κενοδοξίας τῆς ἐπακολουθούσης τῇ ὑπακοῇ.

• Ὅσοι νέοι περί τοὺς τῶν σωμάτων ἔρωτας καὶ τὴν τρυφὴν ἐμμανῶς διάκεινται, καὶ τῇ μοναδικῇ πολιτείᾳ προσελθεῖν βούλονται, πάσῃ νήψει καὶ προσοχῇ σπουδαζέτωσαν ἑαυτοὺς γυμνάσαι, καὶ πεῖσαι πάσης τρυφῆς καὶ πονηρίας ἀπέχεσθαι˙ μήπως αὐτοῖς γένωνται τὰ ἔσχατα χείρονα τῶν πρώτων.

• Δευτέρα ἀνάβασις˙ ὁ τρέχων μὴ τὴν σύζυγον, ἀλλ’ αὐτὸν τὸν Λώτ μιμούμενος, φεῦγε!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου