Σάββατο, 19 Δεκεμβρίου 2009

Όσιος Νεκτάριος Κεφαλάς: "Θέλω να μάθω ότι η θεία Χάρις σας επεσκέφθη και ειρηνεύσατε"

Μανθάνω ὅτι σᾶς εὕρε πειρασμός τις καὶ ἐθροήθητε ὡς νεοσσοί. Ἀλλοίμονο ἐὰν οὕτω ταχέως θροεῖσθε καὶ ἀπελπίζεσθε. Ἐὰν δὲν ὑπομείνητε πειρασμὸν δὲν θὰ φθάσετε εἰς μέτρον τελειώσεως. Θὰ ὑπομείνητε καὶ ἐὰν σᾶς δέρωσιν. Ὁ Κύριος εἶναι μεθ’ ὑμῶν. Καθ’ ἑκάστην ψάλλετε «Μεθ’ ἡμῶν ο Θεός» καὶ ὅμως φαίνεται ὅτι δὲν τὸ καλοκατανοεῖτε. Ἐπιθυμῶ νὰ τὸ διαβάσετε ἅπαξ πρὸς τελείαν κατανόησιν αὐτοῦ καὶ σᾶς διαβεβαιῶ ὅτι θὰ εἰρηνεύσῃ ἡ καρδία σας. Μάθετε ὅτι θὰ ἐξεγερθῶσι καθ’ ὑμῶν αἱ τοῦ ἀντιπάλου δυνάμεις, ἀλλὰ σεῖς ψάλλατε: «Μεθ’ ἡμῶν ο Θεός, τὸν δὲ φόβον αὐτοῦ οὐ μὴ φοβηθῶμεν οὐδ’ οὐ μὴ ταραχθῶμεν, ὅτι μεθ’ ἡμῶν ὁ Θεός», καὶ τὰ λοιπά. Ἰσχύετε καὶ κραταιοῦσθε διότι ὁ Θεὸς εἶναι μεθ’ ὑμῶν. Ἐὰν ὑπομείνετε ἕως τέλους τὰ ὀνόματα ὑμῶν θὰ γραφῶσιν εἰς τὰς βίβλους τῆς ζωῆς. Θέλω νὰ μάθω, ὅτι ἡ θεία Χάρις σᾶς ἐπεσκέφθη καὶ εἰρηνεύσατε.


Ὅσιος Νεκτάριος Κεφαλᾶς
ἀπὸ Ἐπιστολὴ πρὸς τὶς μοναχές του

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου