Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2009

Άγιος Νικόδημος: "Η ελευθερία της καρδίας και μοναξία"

«Καὶ ὅταν ἡ θέλησίς σου θέλῃ νὰ κλίνῃ εἰς κανένα πρᾶγμα, ἀκόμη καὶ ἅγιον, βάλε την πρῶτον μοναχήν καὶ γυμνὴν μὲ βαθυτάτη ταπείνωσιν ἐμπρὸς εἰς τὸν Θεόν σου, παρακαλῶντας Τον νὰ γίνῃ εἰς αὐτὴν τὸ θέλημά Του καὶ ὄχι τὸ ἰδικόν σου. Καὶ ὅταν θελήσῃς τίποτε, ἄς εἶναι τοιούτης λογῆς, ὥστε ὁποῦ καὶ ἄν δὲν γίνῃ ἐκεῖνο ὁποῦ θέλεις, μάλιστα τὸ ἐναντίον, νὰ μὴ λυπῆσαι˙ ἀλλὰ νὰ μένῃ τὸ πνεῦμα σου ἥσυχον, ὡσὰν νὰ μὴν ἠθέλησες τίποτε. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἐλευθερία τῆς καρδίας καὶ μοναξία. Διότι ὁ Θεὸς ἄν δὲν εὕρῃ τὴν ψυχὴν μοναχήν, δὲν θέλη ἔλθῃ νὰ τὴν ἐπισκεφθῇ. Αὐτὸς τὴν θέλει μοναχὴν ἀπὸ λογισμούς, μοναχὴν παντελῶς ἀπὸ ἐπιθυμίας καὶ, πολὺ περισσότερον, μοναχὴν ἀπὸ τὴν ἰδίαν της θέλησιν. Ὄθεν, ῥίπτου ἀποφασιστικῶς μὲ κλεισμένα μάτια εἰς τὸ πέλαγος τῆς θείας Προνοίας˙ εἰς τρόπον ὁποῦ νὰ φέρεσαι ὡσὰν ἄψυχον πρᾶγμα ἀπὸ τὰ δυνατώτατα κύματα μόνης τῆς θελήσεως τοῦ Θεοῦ, χωρίς ἐσὺ νὰ ἐναντιώνεσαι εἰς αὐτὰ μὲ τὴν ἰδικήν σου θέλησιν».

«Εἰ δὲ καὶ ἰδῇς καμμίαν φορὰν τὸν ἑαυτό σου νὰ θλίβεται καὶ νὰ ἐνοχλῆται εἰς τρόπον ὁποῦ νὰ μὴν μπορῇς νὰ εἰρηνεύσῃς, πρόστρεχε εὐθὺς εἰς τὴν προσευχὴν καὶ καρτέρα εἰς αὐτὴν. Δὲν πρέπει νὰ ἀναχωρῇς ἀπὸ αὐτὴν ἕως ὁποῦ νὰ εὕρῃς τὴν θέλησίν σου σύμφωνον μὲ τὴν θέλησιν τοῦ Θεοῦ, καὶ ἀκολούθως νὰ τὴν εὕρῃς εὐλαβῆ καὶ εἰρηνικήν. Καὶ ὁμοῦ ὅλην θαῤῥαλέαν καὶ τολμηρὰν, διὰ νὰ δεχθῇ καὶ νὰ ἐναγκαλισθῇ ἐκεῖνο, ὁποῦ ἐφοβεῖτο καὶ ἀπεύφευγε πρότερον».

Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου
«ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου